середа, 6 червня 2018 р.

Актуальні наукові розробки в галузі протикорозійного захисту. "Корозія-2018"      Корозія металів – одна із найпоширеніших причин передчасного, часто аварійного, виходу з ладу машин, апаратів, інженерних комунікацій, будівельних конструкцій, транспортної техніки, що викликає величезні матеріальні збитки у різних галузях промисловості.
Актуальною, враховуючи жалюгідний з точки зору протикорозійного захисту стан працюючого обладнання, надалі залишається проблема корозії металоконструк­цій для багатьох галузей промисловості України, зокрема, для будівництва, транс­порту, машинобудування і, особливо, нафто- та газодобувної, гірни­чорудної, енергетичної, металургійної та хімічної галузей тощо.
Нові наукові й технічні досягнення в галузі протикорозійного захисту покликані забезпечити ефективні технології ресурсозбереження, підвищення довговічності, надійності, техногенної, екологічної безпеки машин та інженерних споруд, подальший прогрес у розвитку різних галузей промисловості.
Що два роки, зазвичай у першій декаді червня у Львові фахівці із проблем корозії і протикорозійного захисту конструкційних матеріалів зустрічаються на міжнародних конференцій, що вже стали традиційними, і мають на меті ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими теоретичними та практичними розробками в цій галузі науки, сучасними методами підвищення корозійної стійкості металоконструкцій різноманіт­ного призначення, а також налагодження більш тісних науково-виробничих і комерційних відносин між українськими та зарубіжними фахівцями.
Не став винятком і рік 2018-тий.
Упродовж двох днів  у Львівському Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) велась мова про проблеми і перспективи розвитку антикорозійного захисту  металоконструкцій в Україні.
На сьогодні це єдина в Україні міжнародна конференція, де порушуються питання про основні напрями й науково-дослідні розробки сучасних методів протикорозійного захисту, підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення та випуск дослідних партій матеріалів та підготовка технічної документації для їх серійного виробництва, впровадження нових технологічних процесів, приладів і апаратури, підготовка нормативних документів,
визначення пріоритетних шляхів розвитку вітчизняної науки про корозію й протикорозійний захист.
XIV Міжна­род­ну конференцію з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018” присвячену 100-річчю Національної академії наук України відкрив президент Української асоціації корозіоністів, член-кореспондент  НАН України, доктор технічних наук, професор Василь Іванович Похмурський.
Співорганізаторами цьогорічної конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів є Європейська корозійна федерація, Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Західний науковий центр НАН України та МОН України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та інші.
З вітальним словом від імені Президії НАН України, Західного наукового центру НАН та МОН України виступив член Президії НАН України, голова Західного наукового центру НАН та МОН, директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, академік Зіновій Теодорович Назарчук. У вітальному слові академік наголосив на важливості і актуальності тематики конференції і закликав доповідачів у своїх виступах акцентувати увагу на практичній стороні використання отриманих науковцями результатів.
Попередні подібні конференції проводили також у Львові протягом 1992–2016 рр.. Вони є свідченням  значної зацікавленості до її тематики спеціалістів не тільки з України, але й з Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Японії тощо. Багато науково-технічних розробок, що демонстрували на цих заходах, знайшли застосування у вітчизняній промисловості.
Пленарне засідання відкрив доповіддю «Вплив структури сталей на швидкість корозії, наводнювання та опірність корозійному розтріскуванню у сірководневих середовищах» член-кор. НАН України, керівник відділу корозійного розтріскування металів, д.т.н., професор М.С. Хома. З презнетацією наукових досягнень CICECO&Department of Materials and Ceramic Engineering, University of Aveiro (Aveiro, Portugal) на тему "Active Corrosion Protection by Nanoparticles and Conversion Films of Layered Double Hydroxides" виступив Mario G.S. Ferreira (Португалія).
У роботі конференції взяли участь провідні вітчизняні та зарубіжні науковці, серед яких: проф. Г. Баля (Польща); д-р Р. Бесслер (Німеччина); проф. Б. Вілаге (Німеччина); проф. Ф. Данилов (Україна); член-кор. НАНУ І. Дмитрах (Україна) д-р Л. Квятковскі (Польща); акад. НАНУ Є. Крижанівський (Україна); А. Круліковска (Польща); проф. В. Кублановський (Україна); доц. І. Курмакова (Україна); проф. С. Лайон (Великобританія); проф. Т. Лампке (Німеччина); проф. О. Лінючева (Україна); проф. Е. Лунарська (Польща); проф. Г. Никифорчин (Україна); член-кор. НАНУ А. Омельчук (Україна); проф. О. Решетняк (Україна); проф. М. Cахненко (Україна); проф. О. Сиза (Україна); проф. Дж. Торібіо (Іспанія); д-р Й. Фернандес (Португалія); проф. О. Чигиринець (Україна); проф. Г. Яр-Мухамедова (Казахстан).
Жвавий інтерес викликали багато чисельні стендові доповіді.
Обговорення результатів  доповідей продовжувалось і в кулуарах, що підтверджує важливість наукових і практичних результатів виголошених доповідей.
Організатор конференції – Українська асоціація корозіоністів заснована в 1992 р. та є добровільним самоврядним об'єднанням як окремих фахівців, так і організацій, що працюють у галузях захисту від корозії. На сьогодні асоціація об’єднує понад 50 науково-дослідних установ, організацій та підприємств і понад 100 індивідуальних членів.
Основні напрями діяльності асоціації – науково-дослідні розробки сучасних методів протикорозійного захисту, підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення та випуск дослідних партій матеріалів та підготовка технічної до­кументації для їх серійного виробництва, впровадження нових технологічних проце­сів, приладів і апаратури, підготовка нормативних документів. Окрім того, спеціалісти – члени асоціації – проводять експертизи з визначення корозійної та корозійно-меха­нічної стійкості обладнання на різних стадіях його виготовлення та експлуатації і залишкового ресурсу об`єктів, готують пропозиції до державних органів для отримання від них замовлень, фінансування пріоритетних напрямів і розробок у галузі протикорозійного захисту металу, організовують їхнє виконання.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності асоціації є проведення науково-технічних конференцій, виставок, лекцій, семінарів, конкурсів, консультацій для підприємств і спеціалістів, видання періодичної та спеціальної літератури, а також надання науково-методичної, економічної інформації та практичної допомоги у впровадженні передових розробок вітчизняних науковців у галузі протикорозійного захисту металоконструкцій, у рекламі та сервісі, продажу ліцензій тощо.
Українська асоціація корозіоністів провела низку міжнародних конференцій-виставок із проблем корозії та протикорозійного захисту матеріалів (1992–2016 рр.) та тематичних конференцій та семінарів. Асоціація підготувала необхідні матеріали та забезпечила включення України до Міжнародної корозійної ради (ІСС), Європейської корозійної федерації (EFC), Міжнародного електрохімічного товариства (ISE), підготувала та подала до державних органів концепцію протикорозійного захисту металофонду України.
Основне завдання Міжнародної конференції «Корозія–2018» – підняти на якісно новий рівень проблему корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів.
Особливий акцент буде зроблено на обговоренні питання про впливкорозії на безпеку довкілля та проблеми підготовки спеціалістів-корозіоністів, яких у країні катастрофічно не вистачає.
Організатори конференції щиро сподіваються на досягнення поставленої мети. Вони докладатимуть усіх зусиль для регулярного проведення в Україні таких заходів.
Кращі доповіді, які містять нові, оригінальні результати, будуть опубліковані у міжнародному журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, який перевидає англійською мовою видавництво Springer  Verlag під назвою “Materials Science”.
Завершить XIV Міжна­род­ну конференцію з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018” засідання Міжвідомчої науково-технічної ради з проблем корозії і протикорозійного захисту металів де будуть прийняті рішення про подальші кроки розвитку пріоритетних шляхів вітчизняної науки про корозію й протикорозійний захист.