вівторок, 29 травня 2018 р.

XIV Міжнародна конференція “Корозія–2018”. Реєстрація почалась!    Запрошуємо Вас до учас­ті в роботі XIV м іжна­род­ної конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018”, яка відбу­деть­ся у місті Львові  5 – 6 червня 2018 р. і присвячена 100-річчю Національної академії наук України.

Голова програмного комітету,
Президент Української асоціації корозіоністів   В.І. Похмурський
                                                                     
          
 Проведення у Львові міжнародних конференцій із проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів, що вже стали традиційними, має на меті ознайомлення широкого кола спеціалістів із новими теоретичними та практичними розробками в цій галузі науки, сучасними методами підвищення корозійної стійкості металоконструкцій різноманіт­ного призначення, а також налагодження більш тісних науково-виробничих і комерційних відносин між українськими та зарубіж­ними фахівцями.
Упродовж трьох днів із 5 по 7 червня у Львівському Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) йтиме мова про проблеми і перспективи розвитку антикорозійного захисту  металоконструкцій в Україні.
Корозія металів – одна із найпоширеніших причин передчасного, часто аварійного, виходу з ладу машин, апаратів, інженерних комунікацій, будівельних конструкцій, транспортної техніки, що викликає величезні матеріальні збитки у різних галузях промисловості.
На сьогодні це єдина в Україні міжнародна конференція, де порушуються питання про основні напрями й науково-дослідні розробки сучасних методів протикорозійного захисту, підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення та випуск дослідних партій матеріалів та підготовка технічної документації для їх серійного виробництва, впровадження нових технологічних процесів, приладів і апаратури, підготовка нормативних документів, визначення пріорітетних шляхів розвитку вітчизняної науки про корозію й протикорозійний захист.
            Організатором конференції є Українська асоціація корозіоністів на чолі з її президентом, членом-кореспондентом  НАН України, доктором технічних наук, професором Василем Івановичем Похмурським.
Співорганізаторами цьогорічної XIV Міжнародної конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018”, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, України яка відбудеться 5 – 6 червня 2018 року за традицією у місті Львові, є Європейська корозійна федерація, Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та інші.
Попередні подібні конференції проводили також у Львові протягом 1992–2016 рр.. Вони є свідченням  значної зацікавленості до її тематики спеціалістів не тільки з України, але й з Великої Британії, Італії, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Японії тощо. Багато науково-технічних розробок, що демонстрували на цих виставках, знайшли застосування у вітчизняній промисловості.
Українська асоціація корозіоністів заснована в 1992 р. та є добровільним самоврядним об'єднанням як окремих фахівців, так і організацій, що працюють у галузях захисту від корозії. На сьогодні асоціація об¢єднує понад 50 науково-дослідних установ, організацій та підприємств і понад 100 індивідуальних членів.
Основні напрями діяльності асоціації – науково-дослідні розробки сучасних методів протикорозійного за­хисту, підвищення надійності та довговічності машин і споруд, створення та випуск дослідних партій матеріалів та підготовка технічної до­кументації для їх серійного виробництва, впровадження нових технологічних проце­сів, приладів і апаратури, підготовка нормативних документів. Окрім того, спеціалісти – члени асоціації – проводять експертизи з визначення корозійної та корозійно-меха­нічної стійкості обладнання на різних стадіях його виготовлення та експлуатації і залишкового ресурсу об`єктів, готують пропозиції до державних органів для отримання від них замовлень, фінансування пріоритетних напрямів і розробок у галузі протикорозійного захисту металу, організовують їхнє виконання.
       Одним із пріоритетних напрямів діяльності асоціації є проведення науково-технічних конференцій, виставок, лекцій, семінарів, конкурсів, консультацій для підприємств і спеціалістів, видання періодичної та спеціальної літератури, а також надання науково-методичної, економічної інформації та практичної допомоги у впровадженні передових розробок вітчизняних науковців у галузі протикорозійного захисту металоконструкцій, у рекламі та сервісі, продажу ліцензій тощо.
Українська асоціація корозіоністів провела низку міжнародних конференцій-виставок із проблем корозії та протикорозійного захисту матеріалів (1992–2016 рр.) та тематичних конференцій та семінарів. Асоціація підготувала необхідні матеріали та забезпечила включення України до Міжнародної корозійної ради (ІСС), Європейської корозійної федерації (EFC), Міжнародного електрохімічного товариства (ISE), підготувала та подала до державних органів концепцію протикорозійного захисту металофонду України.
Основне завдання Міжнародної конференції «Корозія–2018» – підняти на якісно новий рівень проблему корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів.
            Головні питання, що будуть порушені на конференції:
·         фундаментальні аспекти корозії та корозійно-механічного руйнування;
воднева та газова корозія;
·         нові корозійно-тривкі матеріали та покриття;
·         інгібіторний та біоцидний захист;
·         електрохімічний захист;
·         методи досліджень і корозійний контроль;
·         корозія та екологічні проблеми;
·         проблеми підготовки спеціалістів-корозіоністів;
·         застосування газотермічних покриттів для протикорозійного захисту  конструкцій ( круглий стіл)
·         протикорозійний захист обладнання нафтогазової промисловості (круглий стіл);
·         протикорозійний захист енергетичного та хімічного обладнання (круглий стіл).
Особливий акцент буде зроблено на обговоренні питання про вплив  ко­ро­зії на безпеку довкілля та проблеми підго­тов­ки спе­ці­а­ліс­тів-ко­ро­зі­о­ніс­тів, яких у країні катастрофічно не вистачає.
Актуальною, враховуючи жалюгідний з точки зору протикорозійного захисту стан працюючого обладнання, надалі залишається проблема корозії металоконструк­цій для багатьох галузей промисловості України, зокрема, для будівництва, транс­порту, машинобудування і, особливо, нафтогазодобувної, гірни­чорудної, енергетичної, металургійної та хімічної галузей тощо.
Нові наукові й технічні досягнення в галузі протикорозійного захисту покликані забезпечити ефективні технології ресурсо­збереження, підвищення довговічності, надійності, техногенної, екологічної безпеки машин та інженерних споруд, подальший прогрес у розвитку різних галузей промисловості.
У роботі конференції «Корозія-2018» планують узяти участь представники наукових установ, комерційних фірм і промислових підприємств Великобританії, Німеччини, Франції, Росії, України, Польщі, Мексики, Казахстану, Азербайджану, Чехії та інших країн, що засвідчує актуальність і зростаючий авторитет цього заходу.
Організатори конференції запрошують до участі всіх зацікавлених і щиро сподіваються на досягнення поставленої мети. Вони докладатимуть усіх зусиль для регулярного проведення в Україні таких заходів.
Кращі доповіді, які містять нові, оригінальні результати, будуть відібрані для опублікування у міжнародному журналі “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, який перевидає англійською мовою видавництво Springer Verlag під назвою “Materials Science”.
Робочі мови:  українська, російська та англійська (з перекладом).
Програму XIV міжна­род­ної конференції з проблем корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів “Корозія–2018” перегляньте за посиланням http://www.ipm.lviv.ua/corrosion2018/ua/Corrosion_2018-PROGRAMM.pdf

Реєстрація учасників:
4 червня 2018 р. з 9.00 до 17.00 год.
у Львівському національному університеті ім. Івана Франка;
5 червня 2018 р. з 8.30 до 9.30 год. у Львівському Палаці мистецтв

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
М. Хома – голова
С. Корній – заступник голови
Л. Білий, Л. Бойчишин, І. Винар, В. Винар,
Р. Джала, І. Зінь, Г. Похмурська, О. Решетняк,
З. Слободян, М. Студент, В. Черватюк, О. Цирульник
Cекретаріат:
Н. Червінська (тел. (032) 229-63-85)
C. Головей  (тел./факс: (032) 229-62-53)
О. Хлопик  (тел.: (032) 229-62-44)

середу, 23 травня 2018 р.

Вітаємо лауреатів!На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм постановляю:
Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2017 року
за роботу "Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки":
- ФЕДІРКУ Віктору Миколайовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України
- ОСТАШУ Оресту Петровичу - докторові технічних наук, завідувачеві відділу Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка ПАН України
- УЧАНІНУ Валентину Миколайовичу - докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України/

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №138/2018


http://www.president.gov.ua/documents/1382018-24190

понеділок, 21 травня 2018 р.

XІІ Всеукраїнський Фестиваль науки розпочався. «Наука в Україні» таки є!


Наука була, є і буде джерелом розвитку суспільства. Наука, технології та інновації є основою економіки, заснованої на знаннях. Вагомим фактором розвитку науки і технологій та стимулювання інноваційного розвитку економіки є пропаганда науки в суспільстві. Фестивалі науки сьогодні є найкращим світовим форматом популяризації науки.
Всеукраїнський фестиваль науки – це масштабний загальнодержавний проект з популяризації науки в суспільстві, засновником якого у 2007 році стала Національна академія наук України. Одним з найважливіших, пріоритетних завдань НАН України є підготовка висококваліфікованих, творчо мислячих молодих фахівців, здатних забезпечити інноваційну спрямованість і сталий розвиток економіки країни, продовжити кращі традиції вітчизняної прикладної та фундаментальної науки. В організації та проведенні  фестивалю разом з Національною академією наук України беруть участь Міністерство освіти і науки; Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації; галузеві академії наук України.
Спираючись на свої знання та досвід, науковці  прагнуть внести свій вагомий вклад у налагодження ефективної взаємодії між наукою і суспільством, сприяти залученню талановитої молоді до науки, інформувати суспільство про досягнення світової та вітчизняної науки, зрозуміло та дохідливо розповісти людям, що і як досліджують вчені, як наукові розробки покращують якість життя, які можливості дає людині сучасна наука.
Життя є багатшим для особистості, розум якої підготовлений до точного та ясного мислення, яка набула ґрунтовних знань про природу і суспільство, естетичних і соціальних навичок та навчилася їх використовувати. Ми шукаємо шляхи формування і розвитку стійкого прагнення до безперервного навчання та самовдосконалення, самоповаги та усвідомлення власного потенціалу у нашої молоді.
Головна мета фестивалю – пропаганда науки у суспільстві. Ми намагаємось зробити науку доступною для людей будь-якого віку. Розширюючи масштаби та вдосконалюючи методи проведення фестивалю, ми намагаємось популяризувати наукове знання в суспільстві, сприяти формуванню позитивного ставлення до науки, викликати інтерес та повагу до науки з раннього віку, підвищити престиж професії вченого та викладача в суспільстві.
Успішне проведення Всеукраїнських фестивалів науки демонструє великий інтерес громадськості до таких форумів та актуальність і значущість популяризації науки для розвитку суспільства. З кожним роком кількість учасників і гостей Фестивалю зростає. Це об’єктивно свідчить про підвищення інтересу до науки в українському суспільстві.
 Фестиваль науки – це свято для всіх. Світ знань не має меж, і перемоги вчених були і ще будуть предметом нашої національної гордості. Наука має стати локомотивом, який дасть можливість нашій державі зайняти гідне місце у глобальній економіці та в соціогуманітарній сфері, гарантувати національну безпеку.
Урочисте відкриття чергового, уже XІІ Всеукраїнського фестивалю науки відбулося 16 травня 2016 року в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України 
Загалом у рамках цьогорічного XІІ Всеукраїнського фестивалю науки заплановано проведення понад 1000 заходів у Києві й обласних і районних центрах України. Низку заходів заплановано і у нашому Фізико-механічному інституті.
Програма заходів Фестивалю та докладна інформація – на веб-сайті:  
Почесні гості XІІ Всеукраїнського фестивалю науки:
Лекція лауреата Нобелівської премії професора Сержа Ароша «Роздуми про
симбіоз досліджень блакиті неба з технологіями: приклад квантової фізики» викликала жвавий інтерес у відвідувачів.
"Фундаментальна наука та технології завжди розвивалися пліч-о-пліч. З самого зародження сучасної науки, фундаментальні відкриття, мотивовані виключно допитливістю дослідників, призводили до появи нових інструментів та приладів, які, в свою чергу, вдосконалювали наші можливості далі досліджувати природу, призводячи до нових відкриттів та наукових революцій.
Квантова фізика чудово ілюструє цей ефективний спіральний взаємозв’язок. Вона була народжена для того, щоб дати відповідь на фундаментальні питання стосовно екзотичних властивостей мікроскопічного світу без жодних конкретних думок та планів щодо їх можливого застосування. І все ж таки, як тільки-но було встановлено та зрозуміло її закони, що описують поведінку електронів, атомів та фотонів, неочікувано з’явилися практичні технології, що почали їх використовувати.
Без сумніву, сам факт появи цих технологій дуже сильно здивував би самих засновників квантової теорії. Комп’ютери, лазери, атомні годинники, методи магнітної резонансної томографії були винайдені для покращення та розширення наших можливостей обчислювати, зберігати та передавати інформацію. Ці пристрої, що революційною мірою змінили наше з вами повсякденне життя, також стали дуже важливими та суттєво необхідними в дослідницьких лабораторіях для подальшого розвитку самої науки. Лазери, наприклад, широко використовуються для охолодження, утримання та контролю окремих атомів в експериментах, що досліджують дивні прояви квантової теорії: квантову суперпозицію та заплутаність.
Завдяки цим дослідженням ми з вами маємо честь бути свідками початку розвитку другої квантової революції в технології, в якій дива квантової фізики мають бути напряму використані для вирішення задач, що не під силу сучасним пристроям. Так, квантовий комп’ютер має використовувати квантові дива логічних операцій для розв’язання математичних задач швидше за будь-який сучасний супер-комп’ютер. Його втілення (що, можливо, відбудеться ще не скоро) можливо буде вимагати нових проривів в фундаментальній науці.
А тим часом, інші приклади цих нових квантових технологій вже вдало з’являються та знаходять своє використання в сфері захищеного зв’язку та надточної метрології. Та як вчить нас історія та досвід науки, нові неочікувані винаходи приречені з’являтись з фундаментальних знань, які квантові фізики здобувають сьогодні в своїх лабораторіях."
(Із лекції професора Сержа Ароша прочитаної
16 травня 2018 року на урочистому відкритті Фестивалю науки)
Презентацію до виступу можна переглянути за посиланням: 
16-18 травня 2018 року в рамках ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки у приміщенні ІЕЗ ім. Є.О. Патона працювала виставка-презентація наукових досягнень установ НАН України. Результати своїх фундаментальних і прикладних досліджень представили понад 50 інститутів Академії. Всього установи НАН України виставили для перегляду понад 400 наукових розробок у різних сферах діяльності.
Серед готових до впровадження інновацій і розробки Фізико-механічного інституту ім Г.В. Карпенка. Наш Інститут демонстрував прилади для технічної діагностики та дистанційного зондування й контролю металоконструкцій, трубопроводів й інших відповідальних об’єктів довготривалої експлуатації, технології відновлення, зміцнення та захисту від корозії й низку інших.
За активну участь і запрезентовані готові до впровадження розробки Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка нагороджено дипломом.
А дні науки тривають. Вони будуть продовжені Науковими пікніками й низкою інших, не менш  цікавих заходів по всій Україні!
У Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка, зокрема організовано виставку праць провідних науковців, готується урочисте засідання Вченої ради, проведено день відкритих дверей для студентів львівських вишів, що планують пов’язати своє майбутнє з науковою діяльністю на ниві дослідження фізико-хімічної механіки руйнування матеріалів та діагностування відповідальних металоконструкцій з метою попередження їх аварійного руйнування.
Бо «наука в Україні» таки є! Просто хочеться, щоб її помічали не лише науковці!

пʼятницю, 4 травня 2018 р.

ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ16 – 19 травня 2018 року
м.Київ, вул. К.Малевича,11.

Традиційно 16 – 17 травня 2018 року в рамках
 ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки
 відбудеться виставка-презентація
 наукових досягнень установ НАН України.

Організатори: Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство молоді та спорту України, Національний центр «Мала академія наук України», Національна академія медичних наук України, Національна академія педагогічних наук України, Національна академія аграрних наук України, Національна академія правових наук України, Національна академія мистецтв України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».
Почесні гості XІІ Всеукраїнського фестивалю науки:
Метою проведення Фестивалю науки в Україні є популяризація вітчизняних наукових досягнень, залучення молоді до наукових досліджень, піднесення авторитету та престижу науки в українському суспільстві.
В рамках Фестивалю науки відбудуться численні різноманітні за формою та змістом заходи, розраховані на різні категорії учасників, – дні відкритих дверей в академічних установах і вищих навчальних закладах, виступи провідних вітчизняних та іноземних учених із популярними лекціями, виставки, екскурсії до лабораторій і музеїв, засідання круглих столів, квести, презентації інноваційних розробок, стендові доповіді, зелені лабораторії, наукові кафе, демонстрації науково-популярних фільмів і багато іншого.  
Загалом у рамках XІІ Всеукраїнського фестивалю науки заплановано проведення понад 1000 заходів у Києві й обласних і районних центрах України.
Програма заходів Фестивалю та докладна інформація – на веб-сайті: http://festival.nas.gov.ua/mediafiles/files/program-2018.pdf.
            Урочисте відкриття Фестивалю відбудеться 16 травня 2016 року об 11.00 год. в Інституті електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України (за адресою: м.Київ, вул. К.Малевича (колишня назва – вул. Боженка), 11, 2-й поверх, актова зала).

Секретар оргкомітету – Олена Мирончук.
Тел.: 235-71-39; e-mail: festival@nas.gov.ua
Акредитація ЗМІ до 18.00 год. 18 травня 2016 року – за телефонами:
(044) 239-65-88, (044) 239-66-05 (прес-служба НАН України)